Незаконно уволнение

Какво е уволнение?

Това е прекратяването на трудовото правоотношение независимо от волята на служителя. 

Какво е незаконно уволнение?

Такова уволнение, при изпълнението на което не са спазени императивните норми на закона. Незаконното уволнение може да включва неспазване на формата или процедурата по уволнението, уволнение при липса на основание или несъвпадение между основанията и фактическата обстановка, неспазване на изискването за предизвестие и други. Тъй като работодателят има право да прекрати трудовото правоотношение единствено при спазване на императивните норми на закона. Без връчена заповед за уволнение се счита, че правоотношението все още съществува. Служителят има право в двумесечен срок, да оспори законността на уволнението пред работодателя или пред съда.

За незаконно уволненият работник са възможни следните форми на правна защита:

  1. Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна по чл. 344 ал.1 т. 1 от Кодекса на труда 

Този иск се предявява, когато е прекратен трудовият договор. Срокът за предявяването е 2 месеца от прекратяването на трудовото правоотношение. Исковата молба се продава пред районния съд по постоянен адрес или седалище на работодателя или по мястото, където той обичайно полага своя труд. В тежест на работодателя е да установи, че е упражнил законно право да прекрати едностранно трудовото правоотношение и че доводите на работника/служителя са неоснователни. Предмет на иска са две искания 1) признаване на уволнението за незаконно и 2) неговата отмяна. Искът се разглежда от районния съд в тримесечен срок от постъпването на исковата молба. При уважаване на иска съдът признава уволнението за незаконно и го отменя с обратна сила.

  1. Иск за възстановяване на предишната работа при незаконно уволнение – Чл. 344 ал. 1 т. 2 Кодекса на труда 

Този иск също се предявява в двумесечен срок и обикновено се предявява заедно с иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, защото това уволнението следва първо да е било  прието за незаконно. Когато е възстановен на работа с влязъл в сила съдебен акт е достатъчно  работникът да изяви еднократно своята готовност да постъпи при работодателя на заеманата длъжност. Служителят сам решава дали да упражни правото си да се върне на работа при работодателя по силата на решението или не. Ако работникът не се яви в двуседмичния срок да заеме длъжността си, работодателят може да прекрати трудовият му договор без предизвестие. Този срок е подочен в чл. 245 ал. 1 КТ. 

  1. Иск за присъждане на обезщетение за времето, през което работника е останал без работа поради незаконно уволнение по Чл. 344 ал. 1 т. 3 във връзка с чл. 225 ал. 1 и 2 КТ

Този иск също обикновено се предявява заедно с иска за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, защото за да бъде уважен, трябва уволнението да е признато за незаконно. В този случай тежестта за доказване пада върху работника- той трябва да докаже, че е претърпял имуществени вреди вследствие на уволнението. В този случай служителят има право на обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение (което се определя на база брутното възнаграждение за месеца преди уволнението) за времето, през което е останал без работа. От това право могат да се ползват и служителите, който са работили на по-нископлатена работа до обявяването на уволнението за незаконни, както и ако служителят е бил преместен незаконно на по-нископлатена длъжност, както следва от чл. 225 ал. 2 КТ. В тези последни две хипотези обезщетението е разликата между заплатите. Ако работникът е получавал обезщетение за безработица, то се приспада от дължимото от работодателя. Обезщетението не може да е за срок повече от 6 месеца (срок, посочен в чл. 225 ал. 1 КТ).  Искът за присъждане на обезщетение може да бъде предявен до три години след признаване на уволнението за незаконно.

  1. Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка (Чл. 344 ал. 1 т. 4 и чл. 346 КТ)

Този иск е самостоятелен и се предявява, когато има грешка в отразяването в трудовата книжка. Той не цели отмяна на уволнението. Предмет на иска е промяна на вписаното основание за прекратяване.

Моля да имате предвид, че горното не е правен съвет. Трудовото право има особености, които трябва да се преценят от специалист. Ето защо при нужда от консултация моля да се свържете с нас и ще получите безплатна първа, предварителна, неангажираща консултация.

Сподели

Последни публикации

Пишете ни