Насърчаване на предприемачеството

Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за лица желаещи да започнат собствен бизнес

Ние осъзнаваме социалния ефект на предприемачеството и приноса му за откриване на работни места и подобряване социално-икономическото развитие на България.

Вярваме, че предприемачеството е от ключово значение за борбата с бедността в България, като една от страните-членки с най-висок риск от бедност в ЕС – над 40 % от популацията, съобразно проучване на Евростат от 2017 година.

Ето защо, една от трите основни цели на сдружението е предоставяне на безплатно обучение и безплатни консултации на граждани за стартиране и развиване на собствен бизнес. С предимство са лицата без предходен търговски опит и от уязвими социални групи – малцинствени групи, жени, социално слаби.

"Ако имаш малко пари, започни бизнес. Ако изобщо нямаш пари, трябва да почнеш бизнес веднага"

Джон Рокфелер

Обучения и безплатни консултации

Във връзка с горното, нашите юристи организират безплатни обучения и консултации на граждани, желаещи да започнат собствен бизнес. Ние помагаме на стартиращи предприемачи да развият идеята си, като нашите юристи им предоставят обучение и менторство в следните направления:

  • Учредяване и структуриране на формата на предприемачеството;
  • Изготвяне на пълен набор от договори за стартиране и финансиране на дейността, включително всички видове търговски договори, договори за управление, договори за услуги, договори за лизинг, наем, заем и др., както и на Общи условия;
  • Правни консултации по всякакви видове търговски сделки;
  • Събиране на неплатени вземания по договори, фактури, товарителници и други.;
  • Юридическа защита от неизпълнение – неустойки, обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози, обезпечения на вземания, договори за покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договор за превоз, договори за наем, лизинги др.
  • Сделки с търговски предприятия – прехвърляне на фирма и дялове от фирма.
  • Консултации за специфична търговска дейност – IT outsourcing, за софтуерни компании, за строителни компании и други дейности, подлежащи на специфичен регулаторен режим;
  • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
  • Промени в капитала и обстоятелствата на фирмата, апортни вноски, данъци и др.;