Гражданско право

Какво представлява гражданското право?

Проблематиката на гражданското право в практиката се изразява в разнообразни правни въпроси, които влияят върху ежедневието на хората, като дългове, неплатени глоби, неплатено застрахователно обезщетение, жилищни въпроси, спорове между граждани и други. 

Нашата правна програма помага да се гарантира справедливост за всички членове на обществото, независимо с колко пари разполагат, като осигурява не само професионална юридическа защита, но покрива и разноските – напр. държавни такси.

Тя осигурява достъп до правна помощ за хората, за да защитят поминъка си, здравето си и семействата си. Правната помощ за граждани улеснява достъпа до правосъдие и дава възможност на всички лица за равнопоставеност. Това се постига чрез онлайн запитваниясрещи на място (консултации и съвети) и правна помощ за съдебни действия. Това осигурява правна осведоменост и допринася за постигането на справедливост в обществото. 
 

Основната цел на нашето сдружение е да осигури  правна помощ и достъп до правосъдие на лица в затруднено материално и/или неравностойно положение. Да развива и утвърждава гражданското общество, гражданското участие и доброто управление. 

Справедливост за всички, а не малкото, които могат да си го позволят

Дейността ни в областта на гражданското право включва:

Във времена на криза и икономически сътресения, обиновено едни от най-засегнатите са работниците и служителите на трудов договор. Останали без работа или с неплатени заплати, често те не са в състояние да си позволят качествена адвокатска защита. Воден от същите съображения, законодателят е освободил работници и служители от задължението за заплащане на държавна такса по трудови дела. Правната помощ за работници и служители за трудови дела е е особено актуалнa тема именно сега, в условията на разразилата се икономическа криза, вследствие на епидемията от ковид-19. 

Добрите договори са абсолютна необходимост за гладкото и безпроблемно протичане на всякакъв тип отношения. Още при планирането и подготовката на договорите, които сключват, страните трябва да преценят адекватно риска, като предвидят възможни проблеми и избегнат бъдещите конфликти, посредством предварително съгласувани, ясни писмени правила. За това нашето сдружение предлага безплатни консултации и изготвяне на договори.

Вещното право е клон на гражданското право, чийто обект са вещите – движими или недвижими. Често в практиката, то се свързва с наследственото право, което урежда имуществените отношения възникващи по повод смъртта на дадено лице – наследодател. 

В практиката често се случва застрахователи да откажат изплащането на застрахователно обезщетение без основателна причина. Независимо дали се касае за гражданска отговорност при ПТП, обезщетение по застраховка Каско или друго имущество, ние можем да съдействаме за получаване на дължимото обезщетение.